Artikel 1. Algemene informatie

Dorpsdeals.nl is een handelsnaam van Telstar Media Centrum B.V. welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 63853841.

Telstar Media Centrum B.V. is bereikbaar via onderstaande gegevens:

Telstar Media Centrum B.V.
Boezemweg 21
2641 KG Pijnacker
E-mailadres: info@dorpsdeals.nl
Telefoonnummer: 015 – 361 54 77

De levering van onze producten is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, onderworpen aan BTW. Ons BTW-identificatienummer is: NL855428326B01.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op deze website, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Telstar Media Centrum B.V. in relatie tot producten aangeboden op de website www.dorpsdeals.nl of afgeleiden daarvan, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen via deze website, tussen ons en de besteller. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen en prijzen op www.dorpsdeals.nl zijn vrijblijvend en Telstar Media Centrum B.V. behoudt zich het recht voor om de prijzen zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld. Bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant. De te betalen prijs en eventuele overige kosten, worden altijd duidelijk op de website vermeld.
3.3 Voor producten waarbij verwijderingsbijdragen van toepassing zijn, geldt dat deze zijn inbegrepen bij de aanbiedingen en prijzen op de website.
3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4. Verzendkosten

Alle prijzen van producten en diensten die door Telstar Media Centrum B.V. op www.dorpsdeals.nl worden aangeboden zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per aanbieding afzonderlijk vermeld en kunnen per product, per aanbieding, per bestelling, per ordergrootte en per periode verschillen.

Artikel 5. Onjuistheden

Telstar Media Centrum B.V. behoudt zich het recht voor een opdracht te weigeren zonder daarbij gehouden te zijn aan een vergoeding van mogelijk door de besteller geleden nadeel, wanneer zij bij vermelding van een aanbieding op www.dorpsdeals.nl, de bijbehorende prijs of informatie van eigenschappen van een productaanbieding, een fout heeft gemaakt.

Artikel 6. Betaling

6.1 Alle betalingen aan Telstar Media Centrum B.V. inzake bestellingen via www.dorpsdeals.nl verlopen via de internkassa van MultiSafepay, daarbinnen zijn onder andere de betaalmethoden iDeal, Mastercard en VISA beschikbaar.
6.2 Indien een besteller met enige betaling in gebreke is en blijft, is Telstar Media Centrum B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6.3 Telstar Media Centrum B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1 De levertijden van bestellingen bij www.dorpsdeals.nl worden per aanbieding vermeld en variëren per aanbieding. Telstar Media Centrum B.V. streeft er altijd naar om de bestelling te leveren binnen de bij de betreffende aanbieding vermelde levertijd.
7.2 De door Telstar Media Centrum B.V. opgegeven levertijden zijn indicatief en kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen in de opgegeven levertijden – ongeacht de oorzaak daarvan – kunnen nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.
7.3 De levering geschiedt via één van onze partners. Telstar Media Centrum B.V.is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt als gevolg van vertraging van de bezorging door de vervoerder.
7.4 De besteller is verplicht de overeengekomen prestatie af te nemen zodra deze voor hem/haar bij de partner ter beschikking staat of aan hem/haar ter hand wordt gesteld. Alle kosten die ontstaan als gevolg van niet-tijdige afname door de besteller zijn voor diens rekening.
7.5 Indien de besteller afname weigert, zal de overeengekomen prestatie gedurende maximaal 6 maanden na de overeengekomen leverdatum ter beschikking van de besteller worden gehouden. Daarna vervallen alle aanspraken die de besteller op deze producten zou kunnen doen gelden en kunnen deze producten door ons worden vernietigd.

Artikel 8. Garantie

Telstar Media Centrum B.V. geeft geen garantie op geleverde producten en diensten tenzij deze door haar leveranciers aan Telstar Media Centrum B.V. worden verleend en specifiek op www.dorpsdeals.nl bij de betreffende aanbieding worden vermeld.

Artikel 9. Herroepingsrecht

9.1 Op de dag nadat de besteller, of een vooraf door de besteller aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de bestelling heeft ontvangen, start de bedenktijd van 14 dagen. Tijdens deze bedenktijd mag de besteller de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
9.2 Wanneer de order geen fysiek product betreft, start de bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van de digitale orderbevestiging.
9.3 Het herroepingsrecht zoals beschreven in lid 9.1 geldt niet in geval van:

  1. Producten die (snel) kunnen verouderen of bederven.
  2. Producten die tot stand worden gebracht overeenkomstig de specificaties van de besteller, zoals maatwerk producten.
  3. Producten die worden gepersonaliseerd en derhalve voor verdere verkoop aan anderen ongeschikt zijn.
  4. Producten die vanwege specifieke eigenschappen niet retour kunnen worden gestuurd.

9.4 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de besteller zorgvuldig omgaan met het geleverde product, de bijbehorende verpakking en alle meegeleverde toebehoren. De besteller zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor in hoeverre het nodig is om te bepalen of hij het product wenst te behouden, waarbij het uitgangspunt is dat de besteller het product slechts hanteert en inspecteert zoals dat in een winkel is toegestaan. Wanneer de besteller zijn bestelling annuleert, zal hij het geleverde product in de originele staat, verpakking en met alle toebehoren terugsturen aan Telstar Media Centrum B.V. aan de hand van de stappen zoals omschreven in lid 9.5.
9.5 Om een bestelling te annuleren en daarmee de overeenkomst te ontbinden, dient de besteller binnen de in lid 9.1 aangegeven bedenktijd Telstar Media Centrum B.V. te informeren per e-mail aan info@dorpsdeals.nl of door te bellen naar 015 – 361 54 77. Ook kan het modelformulier voor ontbinding / herroeping worden ingevuld en per post worden gestuurd aan Telstar Media Centrum B.V. inzake Dorpsdeals.nl, Boezemweg 21, 2641 KG Pijnacker (Nederland). Ook kan het formulier per e-mail worden verzonden naar e-mailadres: info@dorpsdeals.nl. Op basis van de annulering zal Telstar Media Centrum B.V. de ontbinding van overeenkomst bevestigen en instructies geven voor de retourzending. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande bevestiging van de annulering niet toegestaan.
9.6 Wanneer besteller de order annuleert en daarmee de overeenkomst binnen de in lid 9.1 aangegeven bedenktijd ontbindt, dient de besteller onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van annulering door Telstar Media Centrum B.V. zoals omschreven in lid 9.5, de ontvangen order retour te zenden.
9.7 De kosten voor het retourneren van een geannuleerde order zijn voor rekening van besteller. De kosten voor het terug sturen van de order kunnen afwijken van de door Telstar Media Centrum B.V. berekende verzendkosten bij het plaatsen van de bestelling.
9.8 In het geval een order wordt geannuleerd, heeft de besteller, mits het product zoals omschreven in lid 9.4 in originele staat, verpakking en met alle toebehoren retour is ontvangen, recht op teruggave van hetgeen door hem aan Telstar Media Centrum B.V. is betaald. Telstar Media Centrum B.V. zal in dat geval uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst en de retour ontvangen order het te restitueren bedrag op de (bank)rekening of creditcard van de besteller terugstorten.

Artikel 10. Overmacht

Telstar Media Centrum B.V. kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Telstar Media Centrum B.V. verplicht is tot schadevergoeding. Telstar Media Centrum B.V. dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Telstar Media Centrum B.V. kan worden toegerekend, waaronder het niet (tijdig of onder dezelfde condities en voorwaarden) kunnen leveren van producten en diensten door leveranciers aan Telstar Media Centrum B.V. De besteller heeft in dat geval recht op restitutie van het aan Telstar Media Centrum B.V. betaalde bedrag. Telstar Media Centrum B.V. zal in dat geval uiterlijk 14 dagen na de ontbinding van de overeenkomst het te restitueren bedrag op de (bank)rekening of creditcard van de besteller terugstorten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

11.1 Telstar Media Centrum B.V. is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het bezoek van deze website.
11.2 Telstar Media Centrum B.V.is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of iedere andere vorm van schade door levering van- of gebruik van bij Telstar Media Centrum B.V. bestelde producten en diensten.
11.3 Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Telstar Media Centrum B.V. verstrekken van het juiste e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw computer en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en bestellingen kunnen worden ontvangen.

Artikel 12. Privacy

Wij verzamelen, gebruiken en verzenden persoonsgegevens van de besteller in overeenstemming met de Nederlandse privacywetgeving en onze Privacy Statement. Via onze website verwerkte persoonsgegevens zullen – na vooraf verkregen toestemming – gebruikt worden om de besteller te informeren over interessante aanbiedingen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige wijze samenhangende rechtsbetrekking tussen ons en de besteller, is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen is de rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Telstar Media Centrum B.V. vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.